PROJEKTU VADĪBA

Profesionāla būvprojektu koordinēšana var samazināt būvniecības termiņus un izmaksas, kā arī vienkāršot būvniecības procesu.

Uzņēmuma projektu vadība ietver sevī procesu, kad kompānija uzņemas visus pienākumus būvniecības procesa vadības jautājumos, kā arī nododot objektu ekspluatācijā, kas ietver sevī:

 • Iepirkumu organizēšana
 • Izmaksu vadība, noteikšana, prognoze
 • Finanšu plūsmas atskaite
 • Līgumu administrēšana
 • Būvdarbu kalendāra grafika kontrole
 • Izpildāmo Būvdarbu kontrole
 • Objekta pieņemšanas ekspluatācijā procesa vadība
Projektu vadiba

“O.A.G.Projekti” ir ilggadēja pieredze sarežģītu būvniecības projektu vadībā. Iepriekšējos darbības gados uzkrātā pieredze un plašais sertificēto speciālistu klāsts ļauj realizēt būvniecības projektus sākot no ieceres līdz pat objekta nodošanai ekspluatācijā. Profesionāli un atbildīgi veicot uzticētā projekta vadību, ir iespējams samazināt ne vien projekta izmaksas, bet arī piedāvāt iespējami īsu projekta realizācijas periodu, nezaudējot būvdarbu kvalitāti.

BŪVOBJEKTU BŪVUZRAUDZĪBA

SIA “O.A.G.Projekti” veic būvuzraudzību atbilstoši LR spēkā esošajiem likumdošanas aktiem, projekta dokumentācijai un normatīvajiem dokumentiem, kas ietver pielietoto materiālu un iekārtu atbilstības tehniskajam projektam, kā arī būvdarbu tehnoloģisko procesu ievērošanas kontroli:

 • Ēku būvuzraudzība
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas būvmontāžas darbu būvuzraudzība
 • Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu būvuzraudzība
 • Nojaukšanas darbu būvuzraudzība
Buvuzraudziba3

Būvniecības procesā tiek kontrolēts un nodrošināts:

 • Precīzs būvniecības process atbilstoši akceptēta būvprojekta uzdevumam
 • Izlietoto materiālu, būvizstrādājumu un būvkonstrukciju kvalitātes atbilstība būvprojektam un citu reglamentējošu normatīvu prasībām
 • Būvobjekta kopējais apjoms, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem
 • Būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem